สำนักงานผู้อำนวยการฯ สวท.ประชุมพนักงานทำความสะอาด ครั้ง ที่ 1/2566

6 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6  มิ.ย..66) สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชุมพนักงานทำความสะอาดสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2566  ณ ห้องประชุม 25-201 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 1/2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) และการเตรียมความพร้อมของสถานที่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  และวาระพิจารณาเรื่อง การหมุนเวียนสลับเปลี่ยนดูแลรับผิดชอบชั้นต่างๆ  (Rotate) และเรื่อง การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว ให้เป็นสำนักงานต้นแบบ  Green office ต่อไปในอนาคต