slot

slot

slot

Togel Hongkong

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำนวัตกรรมกลุ่ม ครั้งที่ 1

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำนวัตกรรมกลุ่ม ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 ม.ค. 66)  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ) ประชุมบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำนวัตกรรมกลุ่ม เรื่อง ระบบมอบหมายงานบริหารจัดการเอกสาร เพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในสำนักงานร่วมกัน