slot

slot

slot

Togel Hongkong

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ KM ประจำปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ KM ประจำปี 2565

9 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM  เรื่อง “เทคนิคใช้งาน infographic ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน”  ให้แก่บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ  โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขี้น ซึ่งได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ google meet โดยมีนายสมยศ ดีวิจิตร เจ้าพนักงานห้องสมุด  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด