สำนักวิทยบริการฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (Sar) ประจำปีการศึกษา 2562

4 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
สำนักวิทยบริการฯ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (Sar) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหน่วยงาน จากผลการประเมินสำนักวิทยบริการฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีมาก" ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ให้มุ่งสู่องค์กรคุณภาพต่อไป
ร่วมให้ข้อเสนอแนะและติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่