อบรมหลักสูตร Facebook Chatbot ด้วย Chatfuel และ Integromat

5 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดอบรมให้บุคลากรในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร Facebook Chatbot ด้วย Chatfuel และ Integromat เพื่อการเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการ ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.