กิจกรรมประชุมบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยริการฯ ปีงบประมาณ 2562

13 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยริการฯ จัดประชุมบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของหน่วยงาน จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ