แบบฟอร์ม งานพัสดุ

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม (Download)

1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในระบบ ERP

2. แบบฟอร์มขอเพิ่มรายการสินค้าในระบบ ERP

3. แบบฟอร์มขอเพิ่มผู้ขายในระบบ ERP

4. แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมารถยนต์

    - บันทึกข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์ 1 คัน

    - บันทึกข้อตกลงจ้างเหมารถยนต์หลายคัน

    - ใบตรวจการจ้างเหมารถยนต์

    - ฟอร์มแบบขออนุญาตจ้างเหมารถยนต์

5. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

6. ตัวอย่างบันทึกขอซื้อ วิธีคัดเลือก (วงเงินมากกว่า 500,000 บาท)

7. ตัวอย่างบันทึกขอจ้าง วิธีคัดเลือก (วงเงินมากกว่า 500,000 บาท)

8. แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมพัสดุ

9. แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561 (กรณีมีพัสดุชำรุด-จำหน่าย)

10. แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561 (กรณีไม่มีพัสดุชำรุด-จำหน่าย)