slot

slot

slot

Togel Hongkong

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

5 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

             “เป็นระบบ โปร่งใส มีน้ำใจบริการ”

วิสัยทัศน์

          “สำนักงานผู้อำนวยการ เป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงภายในปี 2558”

 

พันธกิจ

              สำนักงานผู้อำนวยการ มีพันธกิจในการสนับสนุนภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการบริการจัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงานต่าง ๆ ด้านงานเลขานุการและธุรการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดทำแผนงานและโครงการ ด้านการดูแลและควบคุมงบประมาน ด้านการประกันคุณภาพและด้านการตรวจนับและจัดทำรายงานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
  2. เพื่อเป็นแหลงสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์/สำนักในสำนักวิทยบริการฯ
  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศ
  4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
  5. เพื่อเป็นแหล่งประสานงานกลางทั้งภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย