ประวัติความเป็นมา

24 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

                    ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา
โดยรวมเอาฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
                   1. กลุ่มงานเลขานุการ
                   2. กลุ่มงานสารนิเทศ
                   3. กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
                   4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด

                    วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำให้สำนักวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รวมเอาศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะ

                    วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยจัดโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสำนักงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วย  ฝ่ายเลขานุการ

                    วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ

                    วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน่วยงานระดับกอง คือ สำนักงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วย 1 งานคือ งานบริหารทั่วไป