บุคลากร

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
(รองผู้อำนวยการ )

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวผ่องผิว วิเศษสินธุ์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21001)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21004)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูรฮูดา มายิ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (21008)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวดารีนา อาบูวะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (21000)

อีเมล์ : [email protected]