บุคลากร

ผศ.อุบล ตันสม
(รองผู้อำนวยการ )

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวมารศรี ดาหะยี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ))

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21001)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21004)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวพิริยา เก้าเอี้ยน
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 0816092967 (21008)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนุชนาตร ภาชนะศิริ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 0807033204 (21000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 0862921672 (21003)

อีเมล์ : [email protected]