บุคลากร

ผศ.อุบล ตันสม
(รองผู้อำนวยการ )

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20002)

อีเมล์ : ganyarat.p@yru.ac.th


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th


นางสาวมารศรี ดาหะยี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ))

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21001)

อีเมล์ : marasri.d@yru.ac.th


นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21004)

อีเมล์ : supaporn.r@yru.ac.th


นางสาวพิริยา เก้าเอี้ยน
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 0816092967 (21008)

อีเมล์ : Phiriya.k@yru.ac.th


นางสาวนุชนาตร ภาชนะศิริ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 0807033204 (21000)

อีเมล์ : nutchanat.p@yru.ac.th


นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 0862921672 (21003)

อีเมล์ : katkaew.p@yru.ac.th