ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวน 3 ขนาด ได้แก่

ขนาด 36-40 ที่นั่ง ราคา 2,800 บาท

ขนาด 50-60 ที่นั่ง ราคา 4,200 บาท

ขนาด 70 ที่นั่ง ราคา 5,600 บาท