slot

slot

slot

Togel Hongkong

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม

มีจำนวน 3 ขนาด ได้แก่

1) ห้องปฏิบัติการสำหรับ 36-40 ที่นั่ง ราคา 2,800 บาท
2) ห้องปฏิบัติการสำหรับ 50-60 ที่นั่ง ราคา 4,200 บาท

3) ห้องปฏิบัติการสำหรับ70 ที่นั่ง ราคา 5,600 บาท


อ่านรายละเอียดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์