ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

9 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน


ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่งการบริหาร : รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตำแหน่งสายงาน : อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
e-Mail : sirichai.nbr@yru.ac.th


ผลการดำเนินงานของผู้บริหารสารสนเทศ CIO