รองผู้อำนวยการฯ สวท. ประชุมพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 3/67

20 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

วันนี้ 14 พ.ค. 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพนักงานทำความสะอาดอาคารศูนย์บรรณสาร และอาคารเทคโนโลยีสารสเทศ ณ ห้องประชุม 25-201 และออนไลน์ โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นหลักๆ 3 ประเด็น ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่สำหรับต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/67 รวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดงาน 90 ปี มรย.
2. การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 1/67 (รอบ 3 เดือน)
3. การขอความร่วมมือในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การดูแลรักษาต้นไม้