สำนักงานผู้อำนวยการฯ ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

29 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 พ.ย.66) สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตันสม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สำนักงานสีเขียว ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานฯ โดยแบ่งผู้รับผิดชอบให้กำกับดูแล ดังนี้
หมวดที่ 1 เรื่อง การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (นางสุขบูรีย๊ะส์  กาจิ) ผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 2 เรื่อง การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก (นางสาวมารศรี  ดาหะยี) ผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 3 เรื่อง การใช้ทรัพยากรและพลังงาน (นางสาวพิริยา  เก้าเอี้ยน) ผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 4 เรื่อง การจัดการของเสีย (นางสาวเกดแก้ว  ผลผลา) ผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 5 เรื่อง สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย (นางสาวสุภาพร  รัตนชัยยันต์) ผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 6 เรื่อง การจัดซื้อและจัดจ้าง (นางสาวนุชนาตร  ภาชนะศิริ) ผู้รับผิดชอบ
และให้แต่ละคนรายงานความก้าวหน้าในแต่ละหมวดที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน