บุคลากร สวท. เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

4 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ (25 กุมภาพันธ์ 2566) บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  จัดโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเขียนหนังสือราชการและเกษียณหนังสือราชการได้อย่างมืออาชีพ