บุคลากร สวท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 2

4 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

วันนี้ (27 ก.พ. 66) บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น และเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทําหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น