สวท.อบรมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง การนำเสนอแบบ VISUALIZATION

4 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

วันนี้ (15 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การนำเสนอแบบ Visualization  ให้แก่ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย นายวันชนะ พรหมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วัตถุประส่งค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการนำเสนอแบบ Visualization ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานและหน่วยงานของคนเองได้