slot

slot

slot

Togel Hongkong

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร (สวท.)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งบุคลากร (สวท.)

16 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 มิ.ย. 65) เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2565  โดยมีประเด็นสอบถามความต้องการและความจำเป็นของบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งและเพื่อหารือแนวทางในการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากร เพื่อขอคำแนะนำจากงานการเจ้าหน้าที่ มรย. ต่อไป