บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

19 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

วันนี้ (๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อบรมผ่านระบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก ๓ ส่วนราชการ คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้