ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม “ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443”

12 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443” ณ ลานชั้น 1 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้ง 7 ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ ให้คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม โดยภายในงานประกอบด้วย การประกวดการแต่งกายในธีม “การสื่อสารวัฒนธรรมฮารีรายอ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทบุคคล และประเภททีม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีและขออภัยซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง