สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีวิทยูฯ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา อบรมร่วมกับสำนักงานอธิการบดี เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว และพร้อมเข้าร่วมประกวดสำนักงานสีเขียว

11 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว  และพร้อมเข้าร่วมประกวดสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้