สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพนักงานทำความสะอาดฯ ครั้งที่ 3/2565

5 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 พ.ค.65) สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพนักงานทำความสะอาดสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อทราบ แจ้งผลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด และวาระพิจารณาเรื่อง การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอความร่วมมือให้พนักงานทำความสะอาดร่วมกันใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อให้สำนักงานเป็นสำนักงานต้นแบบ  Green office ต่อไปในอนาคต