ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565

5 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ประชุมบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 และชี้แจงการการจัดทำตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2565 รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว