ประชุมมอบหมายงานการดำเนินงาน Green office

27 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ 27 เม.ย. 65  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ประชุมทีมงานสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว "Green office"  ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และได้แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้หมวดต่างๆ ให้แต่ละคนกำกับและติดตาม