สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพนักงานทำความสะอาดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565

23 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 22 มี.ค. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพนักงานทำความสะอาดอาคารศูนย์บรรณสาร และอาคารเทคโนโลยีสารสเทศ ณ ห้องประชุม 25-201 และออนไลน์ โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นหลักๆ 3 ประเด็น ดังนี้

1. การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานใน       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19
2. การ Rotate การหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันดูแลรับผิดชอบชั้นต่าง ๆ
3. การดำเนินงานเรื่องสำนักงานสีเขียว Green office