ประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 (20 ธ.ค. 2564)

20 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 4 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม) และ (อาจารย์ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภา) ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ให้บุคลากรทราบ โดยการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งหมด39 คน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด