สำนักงานผู้อำนวยการ ประชุม พนักงานทำความสะอาดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564

30 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 30 พ.ย. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตันสม  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพนักงานทำความสะอาด อาคารศูนย์บรรณสาร และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีประเด็นที่พูดคุย 3 ประเด็น ดังนี้
 1. การกำกับดูแลจากบริษัท แผนการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด และแผนการตรวจสอบการทำความสะอาดตาม TOR (กำหนดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564)
 2. การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-2019 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564
 3. การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ