มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา ช่วงเรียนออนไลน์

11 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (10 พ.ย.64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Computer Tablet)  ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา ในกิจกรรม “จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและแบบผสมผสาน” จำนวน 149เครื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีนโยบายจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบสื่อสารของนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนทางไกลจากบ้านพักอาศัย ผลการสำรวจพบว่า นักศึกษายังขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน จำนวน 200 เครื่อง ในปัจจุบันได้เสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็บสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1,205 เครื่อง ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 455 เครื่อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 150 เครื่อง  งบกลางมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 200 เครื่อง งบประมาณสำนักงานอธิการบดี จำนวน 400 เครื่อง