slot

slot

slot

Togel Hongkong

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564

9 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564  วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน  2564  เวลา  13.30 น.  โดยการประชุมในครั้งที่มีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณาตัวชี้วัดบุคลากร ครั้งที่ 1/2565  การกำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   การกำหนดค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาเรื่องการลาพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียน