กิจกรรมอบรม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ

2 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร 7 ส่วนราชการ ร่วมอบรมพัฒนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563 โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ 7 ส่วน เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา