สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometric

15 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉายและคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยากรซึ่งให้เกียรติมาอบรมการจัดอันดับเว็บไซต์ Webometric ตามโครงการอบรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 605 โดยมีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้