ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ

25 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ