สำนักวิทยบริการเชิญประชุมพิจารณาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 1-2563

28 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานผู้อำนวยการ โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเชิญประชุมพิจารณาตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 1-2563 (1  ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในการให้นโยบายในการดำเนินงานตามพันธกิจ  พร้อมนี้การจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมายงานไปยังบุคลากรที่สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและสนองนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดจัดทำตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และมีกำหนดประกาศตัวชี้วัดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562