ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2-2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

20 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการฯ โดยสำนักงานผู้อำนวยการ มีการจัดกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่  2-2562 โดยกำหนดประเมินผลการปฏิบัติการ 3 กอง ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้ประเมินประกอบด้วย หัวหน้างาน รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ