บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน

5 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง อาจารย์อรวรรณ กมล อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล และคุณมะรอเซะ  ลาเม็ง มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผลการประเมินในภาพรวมของสำนักวิทยบริการได้คะแนน 4.60 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปปรับใช้ในปีงบประมาณ 2563 (ปีการศึกษา 2562) ทีมงานและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้