ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที 4/2562

24 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู 25-509  เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์บรรณสารสนเทศ และสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม