slot

slot

slot

Togel Hongkong

ภารกิจงานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ

ภารกิจงานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ

20 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจของหน่วยงาน

          สำนักงานผู้อำนวยการเป็นหน่วยงานกลางระหว่างศูนย์บรรณสารสนเทศ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กำกับดูแล และ
มีผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการเป็นผู้บริหาร  มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น 1 งาน คือ งานบริหารทั่วไป มีการแบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบเป็น 7 หน่วย คือ

          1.1 หน่วยเลขานุการและธุรการ ประกอบด้วย 6 งาน คือ งานสารบรรณ งานโต้ตอบหนังสือราชการ งานประชุม งานอบรม งานติดตามและประเมินผล และงานควบคุมและกำกับดูแล

          1.2 หน่วยประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีได้รับทราบ

          1.3 หน่วยแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณต่าง ๆ และจัดทำแผนครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.4 หน่วยงบประมาณ ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับคำของบประมาณต่าง ๆ และทำรายงาน การเบิก-จ่ายประจำเดือน แล้วนำส่งขึ้นเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.5 หน่วยประกันคุณภาพ มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (สมศ.) การปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          1.6 หน่วยการเงิน ทำการควบคุมการตัดยอดเงิน จัดเก็บเอกสาร ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมวดรายจ่ายตามงบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิรายงานการใช้งบประมาณ   รายไตรมาส ของสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ และจัดทำรายงานแบบ PART ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          1.7 หน่วยพัสดุ ทำหน้าที่ในการตรวจนับและจัดทำรายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี พร้อมทั้งควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานผู้อำนวยการและศูนย์บรรณสารสนเทศและรับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ