ประชุม Focus Group ERP

20 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุม Focus Group ERP ซึ่งจัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัด โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตประสงค์เพื่อรับฟังการนำเสนอระบบ และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ