ประชุมปรับปรุงเว็บไซต์

10 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการฯ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ระดับกอง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มีผู้ดูแลเว็บไซต์จากศูนย์บรรณสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม โดยมีคุณฟาติน  สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้ความรู้และเสนอแนวทางในการปรับแก้ไขเพื่อยกระดับมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน