ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าลงทะเบียน
          - สมัครและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
          (ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

 

กำหนดการฝึกอบรม
          
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทางการสมัคร
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
          ติดต่อ 073299636 

การรับรองการฝึกอบรม
          ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ฝึกอบรม
          จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม