ร่วมกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 605 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดพิธี ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยง โดยระดมสมองจากบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรที่จะเกิดขึ้น