บุคลากร

อาจารย์อุบล ตันสม
(รองผู้อำนวยการ )

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20002)

อีเมล์ : ubol.t@yru.ac.th


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th


นายมะรอเซะ ลาเม็ง
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21000)

อีเมล์ : marorseh.l@yru.ac.th


นางผ่องผิว อุไรกุล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ))

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21001)

อีเมล์ : phongphew.u@yru.ac.th


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : chulee.s@yru.ac.th


นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21004)

อีเมล์ : supaporn.r@yru.ac.th