บุคลากร

อาจารย์อุบล ตันสม
(รองผู้อำนวยการ )

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20002)

อีเมล์ : ubol.t@yru.ac.th


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th


นางสาวผ่องผิว วิเศษสินธุ์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21001)

อีเมล์ : phongphew.u@yru.ac.th


นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21003)

อีเมล์ : chulee.s@yru.ac.th


นางสาวนูรฮูดา มายิ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (21008)

อีเมล์ : nurhuda.may@yru.ac.th


นางสาวดารีนา อาบูวะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (21000)

อีเมล์ : Dareena.a@yru.ac.th